11/18/10پسر : حشرات رو کنار بزن ...
X  : نمی خوام
پسر : کنارشون بزن
X : قرار نیست اتفاقی بیفته .
پسر : پس مادر فلانی راست می گفت ... «خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو »


3 comments:

n said...

متاسفانه فرهنگ ما لحظه به لحظه داره به سمت تصویری شدن پیش میره و متن و زبان را نادیده میگیره. اولین رسالت هر نویسنده فاصله گرفتن از تبعات سنت شفاهی است. تو داری کجا میری؟

فوکسلند said...

i think
realize your mode & idea .
this text is empty
alike a big ok .

grotesque said...

مسلما به سمت مکتب خانه نمی روم . به تاریخ هنر خالی از تصویرت مراجعه کن . وبلاگ من در برابرش چیز مسخره ایست . از تصاویر ترسیدن کار همیشگیه این مکتب خانه ها بوده . این قطعه هم نه بیانگر تصویر که بیانگر یک مفهوم است ... هیچ جای دنیا هم آدم را به خاطر انتخاب نحوه ی بیانش زیر ضربات چکش پوسیده ی فرم و محتوا نمی برن .