11/20/10

پیک هفته کلاس «دوم» ...  جمله سازی
-        مرتب کنید
الف : سخن   آدم   دعا   با خدا   می گوید   در موقع
ب : دارد   آدم های    خدا    راست گو   را   دوست
ج : می کنم   کشوری   به   داشتن   افتخار   این   با  زیبای  من   همه
د : بزرگ   خانه ی   ماست   ایران
ه : است    مرد   پدربزرگ   مهربانی
ی : است   قله ی   ایران    دماوند    بلندترین 

1 comment:

اتوسا said...

.................................................................................................................................................................................................................... .!