11/22/10

یکی از ضعف های بنیادین تحلیل های مورخین تجدیدنظرخواه هنگام تاکید بر عوامل برون متنی ، عدم توجه به منطق درونی هنر و به فراموشی سپردن کامل ساز و کار تاثیر و تاثر در روند تاریخ هنر است که در بسیاری موارد توضیح دهنده ی تحولاتی هستند که الزاما با سایر گفتارها همراهی نشان نمی دهند .


No comments: