12/31/10
حدودا یک ماه نیم گذشته بود ( دقیقا نمی دونم )  جایی نشسته بودم ، صدای شلیک شدن توپ شنیدم ... بعد فهمیدم صدای توپ های آتش بازیه . فقط تونستم نورهای رنگی ای  رو که سطح  مرمرهای جدیدِ  آپارتمان روبرویی منعکس می شدند ببینم  ولی ... صدای توپ رو بی واسطه شنیدم  . صدا صداست ؟

1 comment:

foxland said...

ولی فضا آن را محدود کرده بود از طرفی می شه گفت : ارتش هنوز زنده است