3/2/11
به تجربه یاد گرفته بودند دروغ را دست کم بگیرند ، اگر توانستند هیچ تصویری را از آن متصور نشوند . به نظر نمی رسد دیگر کلمه یا جمله ای باعث توطئه به کلمات دیگر شوند !
شخصی که برای بقیه عجیب به نظر می رسید ، یک روز تصمیم می گیرد که برای خانه اش پرچم پرنقش و نگاری درست کند . نردبان همسایه را قرض گرفت و از آن بالا رفت ، پرچم را بالای در ورودی خانه ی آجری نصب کرد و از نردبان پایین پرید . همسایه نردبانش را پس گرفت ...  آخرین بار بود که یکدیگر را دیدند .
1 comment:

foxland said...

داستان دوست داشتنیه