11/12/10

سنتِ خالی کردنلحظه ای که زیر پایت را ببینی ...

مشاهده : نظرت در مورد هیچ کاری انجام ندادن چیه ؟
سایه : آه ... اصلا نباید کاری انجام داد .
مشاهده : کسالت آوره ...
سایه : سودی نداره ...
مشاهده : چه کار ، باید کرد ؟
سایه : اهمیتی نداره .
مشاهده : خیلی از بیکاری می ترسم ...
سایه : چه فایده ؟
مشاهده : راه دیگه ای وجود نداره ؟
سایه : ارزشی نداره .
مشاهده : ....
سایه : خوب ... کارها انجام و حسا ب ها رسیده شده است ... دیگر چیز ارزشمندی وجود ندارد .
مشاهده : مگه من چقدر کار انجام دادم ؟
سایه : حرفت اعتباری ندارد .
مشاهده : پس ...
سایه : ... اعتبار هم اعتباری ندارد .
مشاهده : پس نتیجه چی می شه ! ... فکر کنم ، نتیجه ای باید وجود داشته باشه ؟
سایه : نمی دانم .


1 comment:

فوکسلند said...

نتیجه آن عصری خواهد بود که شیر کاه خواهد خورد و البته به اجبار چون هیچ کار دیگری منطقی و عقلانی نیست ، دوستان ما اگر از پس این روزگار بربیایند شاد خواهند شد و والا در کنار سطحی ، پایدار در کنار گذرا و خرد در کنار لذت یک فضای فوق العاده خواهند ساخت