11/16/10

                                       یک لحظه فرصت بدید ، آقای معلم .


1 comment:

فوکسلند said...

اگر منظور توآن جلسه ی شرق شناسی وآن آدمی است که من فرستادم آنجا به هر حال من را ببخشید که طرف این شکل ی بود. عجله داشت و خیلی به هم ریخته به نظر می رسید
ما هر دو قبول داریم که افراد در موقعیت شکل می گیرند و آن روزهم آن بابا می خواست شما را فول کنه ، البته کمی توهم داشت یا شاید هم خیلی توهم داشت و شاید هم احمقانه فکر می کرد که احتمال داره حداقل یکی از آن شنونده ها با شنیدن حرف هایش در آینده بشودادوارد سعید