1/20/11


 متوجه شده بودیم :
می گفتند در زندگی راه هایی هست ، می توان انتخاب کرد و ما علاقه نداشتیم فقط یکی انتخاب کنیم   پس راههایی را زیر نظر گرفتیم ... ردیف حرکت هاکنار هم چیده شد . روزها و شب ها در میان ردیفِ راه ها  با تصمیم گرفتن درگیر بودیم که چاره ای باقی نماند ! ... اینبار نیز انتخاب یک راه ... البته هیچ وقت مشخص نشد که ما نتوانستیم با ردیف ها کنار بیایم یا بالعکس . کسی به ما خبر رساند که پیش از انتخاب اول ما ، انسانی گفته تلاش کنید هرگز نچرخید یا اگر چرخش شما را در برگرفت با دستهای آهنی حرکت را قطع کنید ،  مستقیم را نگاه کنید و به اصطلاح رایج " سرباز یک چشم" باشید .


2 comments:

فریال تمنا said...

یک .بوف کور هدایت و جهان پس از آن
دو . انقلاب مشروطه در ایران مدرن
سه . کودتای بیست و هشت مرداد ، پادشاهی های الکی تا انقلاب پنجاه و هفت ایران
چهار . دوم خرداد 76 و پیروزی اصلاح طلبی در ایران
پنج . خرداد 88 و قیام سرتاسری اجتماعی که سرکوب شد و بی تامل در جاده های خواست هایش گم شد
شش . دنیای پس از یکدستی و یکنواخت شدن فضای عمومی ، کودتای ژنرال ها

در جهان مصری به سرباز ها و یا غلامان ی که با صاحبان خود دفن می شدند « پاسخگو » می گفتند

فوکسلند said...

ارفه ما را متعجب کن